Zoznam HANBY

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Uvádzame zoznam obchodných prevádzok, ktoré v súčasnej dobe – teda v období od vyhlásenia núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 zo dňa 24.11.2021, bez náznakov akejkoľvek pochybnosti o legálnosti a etike ich vlastného postoja, nepretržite a sústavným konaním porušujú zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon),  Chartu OSN, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Európsky dohovor o ľudských právach) tým, že segregujú časť obyvateľstva Slovenskej republiky.

Zámerne diskriminujú občanov Slovenskej republiky. Svoje opovrhnutia hodné konanie zakrývajú za neústavný a nehumánny právny predpis – zákon č. 412/2021 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tzv. očkovací zákon). Diskriminujú  obyvateľov, pretože títo sa odmietajú dať zaočkovať voči ochoreniu COVID-19 vakcínami, ktoré sú v štádiu klinického testovania. Uvedené obchodné prevádzky, ich štatutárni zástupcovia, ale aj zamestnanci vedome alebo nevedomky porušujú ľudské práva státisícov ZDRAVÝCH občanov Slovenskej republiky len preto, že  títo občania odmietajú byť živými pokusnými osobami v rámci experimentálneho testovania týchto vakcín. Podotýkam, že všetci občania Slovenskej republiky na to majú plné právo, ktoré im garantuje nielen platný slovenský, ale aj medzinárodný právny rámec!

Na základe uvedeného je dôvodný predpoklad, že uvedené obchodné prevádzky porušujú súbor platných právnych predpisov, vrátane najvyššieho zákona – Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne svojim konaním porušujú základné princípy ľudských práv a občianskych slobôd a vytváraním prostredia spoločenskej segregácie, nerovnosti a dehumanizácie, aktívne vytvárajú, podporujú a  rozvíjajú v slovenskej spoločnosti APARTHEID, čím sa dopúšťajú ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI!

Zločiny voči ľudskosti sú definované v RÍMSKOM ŠTATÚTE MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU, v článku 7 odsek 1 a 2.

V mene Slovenskej republiky bol Rímsky štatút podpísaný 23. decembra 1998. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so štatútom uznesením č. 1987 z 3. apríla 2002 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Článok VII, odsek 1, cit.: „ Na účely tohto štatútu „zločin proti ľudskosti“ znamená akýkoľvek z týchto činov, ak bol spáchaný ako súčasť rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu s vedomím útoku, akým je

a) vražda,

b) vyhladzovanie,

c) zotročenie,

d) deportácia alebo násilný presun obyvateľstva,

e) uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva,

f) mučenie,

g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,

h) prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, rasových, národnostných, etnických, kultúrnych, náboženských dôvodov, z dôvodu pohlavia, ako je definované v odseku 3, alebo z iných dôvodov, ktoré sú všeobecne uznávané ako neprípustné podľa medzinárodného práva, v súvislosti s akýmkoľvek činom uvedeným v tomto odseku alebo akýmkoľvek trestným činom v rozsahu právomoci Súdu,

i) nedobrovoľné zmiznutie ľudí,

j) trestný čin apartheidu,

k) ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne zranenie tela alebo poškodenie duševného či fyzického zdravia.

Odsek 2, cit.: „Na účely odseku 1 a) „útok namierený proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu“ znamená konanie, v ktorého priebehu dochádza k opakovanému páchaniu činov uvedených v odseku 1 proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu v súlade so štátnou alebo s organizačnou politikou uskutočňovania alebo podporovania týchto útokov.“

Zločiny proti ľudskosti sú považované za najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve a na ich vyšetrenie neexistuje premlčacia doba. Vzhľadom na ich závažnosť možno zločiny proti ľudskosti trestať aj mimo krajín, v ktorých boli vykonané, medzinárodnými súdmi. Zároveň chcem poprosiť KAŽDÉHO OBČANA, ktorý bol diskriminovaný, aby si zaznamenal čo najpresnejšie čas, miesto, osoby a okolnosti diskriminácie, ako dôkazový materiál, pre neskoršie SÚDNE KONANIA! Dôkazy budú naozaj dôležité, preto si zapisujte, robte fotodokumentáciu, získavajte kontakty na ďalších očitých svedkov, prípadne video v rámci zákonných možností (zachovajte anonymitu osôb- okrem verejných činiteľov).

Zoznam prevádzok v Slovenskej republike, ktoré sa od 24.11.2021 s veľkou pravdepodobnosťou dopúšťajú zločinov proti ľudskosti!

Bratislavský kraj (BA)

 • FIVE POINTS kaviareň, prevádzka Panská 23, 811 03 Bratislava
 • OBI, prevádzka Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava
 • IKEA, prevádzka Ivánska cesta 18, Bratislava
 • CCC, prevádzka Obchodná 43-45, 811 06 Bratislava
 • HORNBACH, prevádzka Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
 • OC Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava
 • Prevádzka „Krásne Vianoce“ OC Eurovea, Pribinova 8, 811 09  Bratislava
 • NAY ELEKTRODOM, prevádzka Tuhovská 15, Bratislava 830 06 Bratislava
 • OC CENTRÁL Bratislava, prevádzka Metodova 6, 821 08 Bratislava
 • ZARA, prevádzka OC Centrál Metodova 6, 821 08 Bratislava
 • PUPPA, prevádzka OC Centrál Metodova 6, 821 08 Bratislava
 • TCHIBO, prevádzka OC Centrál Metodova 6, 821 08 Bratislava
 • MC DONALD´S, prevádzka OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1/A, 841 02 Bratislav

Trnavský kraj (TT)

 • DEICHMANN, prevádzka Bratislavská 4579, 945 01 Komárno
 • DEICHMANN, prevádzka Nikola Teslu 7430/29, 921 01 Piešťany
 • DEICHMANN, prevádzka Trstínska cesta 8998/3A, 917 01 Trnava
 • PEPCO, prevádzka Obchodná ulica 2876/5, 905 01 Senica
 • PEPCO, prevádzka Bratislavská cesta 4579, 945 01 Komárno
 • KAUFLAND, prevádzka Nitrianska 96, 920 01 Hlohovec
 • CCC, prevádzka OC Galéria, Veterná 40, 917 01 Trnava
 • LIDL, prevádzka Mederčská 4708, 945 01 Komárno
 • MOBELIX, prevádzka Východná, 917 01 Trnava

Nitriansky kraj (NR)

 • DEICHMANN, prevádzka Fraňa Kráľa 2422/2A, 927 05 Šaľa-Veča
 • PEPCO, prevádzka Fraňa Kráľa 2422/2A, 927 05 Šaľa-Veča
 • PEPCO, prevádzka Žofie Bosniakovej 4496/1A, 942 01 Šurany
 • CCC, prevádzka Štefánikova tr. 61, 94901 Nitra
 • KIK, prevádzka ul. Žofie Bosniakovej, 942 01 Šurany
 • TAKKO, prevádzka Galantská cesta 5695/15, 929 01 Dunajská Streda
 • SPORTISSIMO, prevádzka OC Galéria, Hlavná 75, Dunajská Streda
 • MERKURY MARKET, prevádzka Dvorská cesta 2, 940 02 Nové Zámky
 • ASKO nábytok, prevádzka Bratislavská cesta 5B, 949 01 Nitra

Trenčiansky kraj (TN)

 • DEICHMANN, prevádzka Malinovského 2665/36B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • PLANEO ELEKTRO, prevádzka Trenčianska 2739/69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • TEDI, prevádzka Trenčianska 2739/69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • SPORTISSIMO, prevádzka Trenčianska 2739/69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • PEPCO, prevádzka Trenčianska 2739/69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • JYSK, prevádzka Trenčianska 2739/69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • OBI, prevádzka Ku Štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín
 • MC DONALD´S, prevádzka OC Laugaricio Trenčín, Belá 17CD
 • OC LAUGARICIO, 7271 Belá, 911 01 Trenčín

Žilinský kraj (ZA)

 • DEICHMANN, prevádzka Bystrická cesta 5344, 034 01 Ružomberok
 • DEICHMANN, prevádzka Jilemnického 63/A, 036 01 Martin
 • PEPCO, prevádzka Bystrická 5344, 034 01 Ružomberok
 • PLANEO ELEKTRO, prevádzka Poľná 60/5576, 034 01 Ružomberok
 • PLANEO ELEKTRO, prevádzka Kamenné pole 4449/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • MOBELIX, prevádzka OC Turiec 1, 036 01 Martin
 • C&A Móda, prevádzka OC Campo di Martin, Jilemnického 63/A, 036 01 Martin
 • NAY ELEKTRODOM, prevádzka Kamenné pole 4448/1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Banskobystrický kraj (BB)

 • KAUFLAND, prevádzka Hronská 2, 960 01 Zvolen
 • DM DROGÉRIA, prevádzka Doktora Jánskeho 2850, 965 01 Žiar nad Hronom
 • CCC, prevádzka nám. SNP 63, 960 01 Zvolen
 • KIK, prevádzka Štúrova 3428/92, 962 12 Detva
 • TEMPO KONDELA, prevádzka OD PRIOR, Novohradská 3, 984 01 Lučenec
 • OD PRIOR, prevádzka Novohradská 3, 984 01 Lučenec
 • TEDI, prevádzka Novohradská 3, 984 01 Lučenec

Prešovský kraj (PO)

 • DEICHMANN, prevádzka Štefánikova 5119/24, 066 01 Humenné
 • PEPCO, prevádzka Štefánikova 24, 066 01 Humenné
 • PEPCO, prevádzka Duklianska 3821, 085 01 Bardejov
 • KIK, prevádzka Štefánikova 5119/24, 066 01 Humenné
 • TAKKO, prevádzka Štefánikova 5119/24, 066 01 Humenné
 • TAKKO, prevádzka OC Bardejov Duklianska 3821, 085 01 Bardejov
 • SPORTISSIMO, prevádzka OC Bardejov, Duklianska 3821, 085 01 Bardejov
 • INTERSPORT, prevádzka Štefánikova 24, 066 01 Humenné

Košický kraj (KE)

 • OBI, prevádzka Moldavská cesta 24, 040 01 Košice
 • DM DROGÉRIA, prevádzka M.R.Štefánika 10, 075 01 Trebišov
 • PLANEO ELEKTRO, Napájadlá 1/E, 040 12 Košice
 • K-PRINT, prevádzka SNP 91, 075 01 Trebišov
 • FANN parfuméria, prevádzka OC Zemplín Andreja Sládkoviča 6110/5, 071 01 Michalovce

Veríme, že zoznam budeme vďaka Vám naďalej rozširovať.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Už nikdy nepremeškajte žiadne dôležité správy. Prihlásiť sa ku odberu noviniek.

Revolúcia Pravdy

Prihláste sa